Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van BoardGameBusters.

Hieronder vindt u onze contactgegevens.
Adres: Gestelstraat 52, 2250 Olen, België
Telefoonnummer: (+32) 0497 44 79 89
E-mail: info@boardgamebusters.be
Ondernemingsnummer: BE 0841544680

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de website van BoardGameBusters.

A) Bestellingen via de Webshop

1. Bestellen en betalen

Toepassing van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden definiëren de relaties tussen elke gebruiker van de website www.boardgamebusters.be en eventuele andere websites van BoardGameBusters. Deze algemene voorwaarden zijn de enige die geldig zijn. Ze vervangen alle andere voorwaarden, met uitzondering van vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke uitzondering van de ondernemer. Elke bestelling door een klant impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden. Clausules van een klant die een bestelling vergezellen en die in tegenspraak zijn of een nieuw element toevoegen aan de Algemene Voorwaarden, worden niet aanvaard.

Verkoop via de website van BoardGameBusters

Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving. De producten worden geleverd na bestelling en betaling van het totaalbedrag van de bestelling. Levering onder rembours is niet mogelijk.
Bestelling is mogelijk via mail, waarna de klant een offerte gestuurd wordt. De bestelling is pas finaal wanneer de betaling voldaan is.
Een school of openbaar bestuur kan een aanvraag indienen om op factuur te betalen (zie betaalvoorwaarden onder punt 3).

Verzendadres

Het verzendadres is het adres dat u opgeeft bij uw bestelling waarop de goederen geleverd moeten worden. Eens de betaling uitgevoerd is, wordt de bestelling verwerkt en kan het verzendadres niet meer gewijzigd worden. Indien u toch een ander leveringsadres wenst, dient u dit te vermelden op het moment dat u de bestelling plaatst. Indien de koper een onbestaand of onjuist verzendadres doorgeeft en de aangekochte artikelen moeten om deze reden opnieuw opgestuurd worden, dan is de verzendkost voor het opnieuw versturen altijd voor de koper.

2. Betaalvoorwaarden

Met uitzondering van speciale voorwaarden, die enkel aangevraagd kunnen worden door scholen en openbare besturen, gelden onderstaande betaalvoorwaarden:

  • Betaling vóór verzending, via de aangeboden betaalmogelijkheden (online betaling via beveiligde transactie of overschrijving)
  • Contante betaling bij afhaling.

Voor scholen en openbare besturen kan een betaling op factuur toegestaan worden na goedkeuring van het kredietdossier. De betaling op factuur is geenszins een verworven recht en dient steeds op voorhand bij BoardGameBusters aangevraagd te worden. BoardGameBusters verbindt zich er toe om binnen de 7 werkdagen een uitspraak te doen over de goed- of afkeuring van deze aanvraag. Indien met BoardGameBusters overeengekomen is dat er op factuur betaald kan worden, geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

3. Tarieven

Prijzen vermeld op de website van BoardGameBusters zijn richtprijzen in Euro.  De actuele en finale prijzen zijn deze zoals aangeleverd aan de klant via een offerte. Zolang er geen overeenkomst tot stand gekomen is, heeft BoardGameBusters de bevoegdheid om de prijzen en de voorwaarden te wijzigen. Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen inclusief BTW, kosten van verpakking en wettelijke bijdragen. De vermelde bijdrage in de verzendkosten wordt aangegeven onder de noemer verzendkosten. BoardGameBusters is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Beschikbaarheid van de producten

De producten op de websites zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt of zolang deze bestelbaar zijn bij leveranciers.

BoardGameBusters kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een product toch niet meer leverbaar blijkt te zijn. Bij bevestiging van de bestelling wordt een verwachte levertermijn opgegeven. Indien de verwachte levertermijn overschreden wordt met meer dan 30 kalenderdagen, kan de klant de bestelling annuleren en zal het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden.
Bovenstaande geldt niet voor pre-orders, die afhankelijk zijn van de verschijningsdatum van het product in kwestie. Indien een bestelde pre-order niet beschikbaar blijkt te zijn 30 kalenderdagen nadat het product in kwestie beschikbaar is op de Belgische markt via andere winkels, kan de klant een terugbetaling vragen en zijn aankoop annuleren.

Wanneer een artikel besteld wordt dat niet meer op voorraad is en waarvan blijkt dat het niet meer geleverd kan worden binnen een aanvaardbare termijn, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht. Dit zal een annulatie van de bestelling als gevolg hebben. Buiten de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze bestelling zijn er geen verdere verplichtingen voor BoardGameBusters .

5. Verzending – Levering

BoardGameBusters selecteert de manier waarop producten verzonden worden. De klant moet zich ervan verzekeren dat de producten bij ontvangst in goede staat zijn en eventuele bezwaren aantekenen binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn. De klant is verplicht bewijs voor te leggen van elk ontbreken of defect. BoardGameBusters doet er alles aan om tijdig te leveren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering. In deze optiek accepteert BoardGameBusters geen enkele annulering van een bestelling. Wanneer een bestelling zowel artikelen bevat die voorradig zijn als artikelen die niet voorradig zijn, dan zal de bestelling pas verzonden worden op het moment dat alle producten beschikbaar zijn.

6. Herroepingsrecht Verkoop-op-afstand

Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik. De afnemer heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits BoardGameBusters daarvan per mail (info@BoardGameBusters.be) op de hoogte gesteld wordt binnen een termijn van 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De goederen dienen ongeopend in de originele verpakking (plastic shrink) terug te worden gezonden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Voor de uitoefening van zijn herroepings- of verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer. In geval van uitoefening van het herroepings- of verzakingsrecht zal BoardGameBusters een terugbetaling doen van de door de afnemer reeds gestorte bedragen, verminderd met de kosten die BoardGameBusters al gemaakt heeft voor deze bestelling (bijvoorbeeld verzendkosten). De terugbetaling vindt plaats binnen de veertien dagen die volgen op de dag van de ontvangst van de retour. Bij de ontvangst van beschadigde goederen, gelieve ons te contacteren binnen 7 dagen na ontvangst (info@BoardGameBusters.be). Hou alle verpakking bij en wij contacteren u omtrent terugzending van uw aankoop. Indien de goederen buiten uw schuld om beschadigd werden, zullen wij deze vervangen, zonder bijkomende kosten. Indien een vervanging niet mogelijk is, betalen wij u de aankoopprijs terug, alsook eventuele terugzendkosten.

7. Eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van BoardGameBusters, totdat aan alle (betalings-)verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. BoardGameBusters is onherroepelijk en zonder vereiste ingebrekestelling gemachtigd de artikelen die het eigendom van BoardGameBusters zijn gebleven terug te (laten) nemen.

8. Ontbindende voorwaarde van verkoop

In samenspraak met BoardGameBusters kan als uitzondering een verkoop ontbonden worden. Toch dienen eventuele additionele gedane kosten altijd voldaan te worden door de afnemer.

 

B) Algemeen

1. Boete voor achterstallige betaling

In overeenstemming met de geldende wetten en bepalingen, is er op iedere som die niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn betaald wordt een boete en een nalatigheidsinterest van toepassing. De boete bedraagt 20% van het factuurbedrag. De interesten bedragen 12% op jaarbasis en zijn toepasbaar vanaf de datum van de levering van de producten.

2. Persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor BoardGameBusters. Wanneer wij u om persoonlijke informatie vragen bij bestellingen, wordt deze informatie enkel gebruikt om uw bestelling te verzenden of contact op te nemen bij een probleem aangaande deze bestelling. Na afronding van de bestelling worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan koeriersdiensten (Bpost, Sendmyparcel, Dpd, …) in het kader van de eventuele verzending van uw bestelling. Bij verzending wordt het adres eveneens op de factuur genoteerd. In dat geval zullen deze gegevens ook in de facturatie bewaard worden tot 15 jaar na de aankoop, en zullen deze facturen enkel gebruikt worden in het kader van een controle van de boekhouding door de overheid. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de GDPR richtlijnen van 25/05/2018, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Via mail kan u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens, indien wij er nog over beschikken bij een openstaande bestelling. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onvolledig of onjuist zouden zijn.

BoardGameBusters kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals type browser of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze bestandjes oftewel cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Dit kan echter uw gebruikservaring van onze website beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BoardGameBusters of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.

4. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. BoardGameBusters levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich toch onjuistheden in deze informatie voordoen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u de beheerder van de site contacteren en zal BoardGameBusters de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. BoardGameBusters kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BoardGameBusters geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites. BoardGameBusters kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere site als gevolg van links of hyperlinks. BoardGameBusters is dus niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of gegevens op het computersysteem, beschadigingen van apparatuur en programmatuur of andere beschadigingen van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BoardGameBusters verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

5. Geschillen

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Op de Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van BoardGameBusters.